Chen Bin
Date: 2014-10-15, Hits: 1269

Prof. Dr. Chen Bin,Associate Professor,Jiangsu Province.

E-mail: chenbin@nimte.ac.cn

 

 

Main resume

1993.09-1997.07: B.S., YanShan University;

1997.09-2000.07: M.S., YanShan University;

2000.07-2005.01: Ph.D, Institute of Physicsm, Chinese Academy of Sciences;

2005.02-2007.03: Postdoctor;

2007.04-2008.04: Postdoctor;

2008.04-2012.12: Associate Professor, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences.

2012.12-now: Professor, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences

 

Research Interests

Fabrication, performance and applications research of multiferroic single-phase and composite materials.

 

Funding presided

National Natural Science Foundation of China

Zhejiang Natural Science Foundations

Ningbo Natural Science Foundations

 

Selected Publications

 1. Hongwei Tan, Gang Liu*, Xiaojian Zhu, Huali Yang, Bin Chen, Xinxin Chen, Jie Shang, Wei D. Lu, Yihong Wu and Run-Wei Li*. An Optoelectronic Resistive Switching Memory with Integrated Demodulating and Arithmetic Functions. Adv. Mater, 2015, 27: 2797;
 2. Zhenghu Zuo, Bin Chen, Baomin Wang*, Huali Yang, Qingfeng Zhan, Yiwei Liu, Junling Wang* & Run-Wei Li*. Strain assisted electrocaloric effect in PbZr0.95Ti0.05O3 films on 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3 substrate. Scientific Reports, 2015, 5, 16164;
 3. Y. W. Liu, Q. F. Zhan*, G. H. Dai, X. S. Zhang, B. M. Wang, G. Liu,Z. H. Zuo, X. Rong, H. L. Yang, X. J. Zhu, X. L. Xie, B. Chen & R. -W. Li*. Thermally assisted electric field control of magnetism in flexible multiferroic heterostructures. Scientific Reports. 2014, 4, 6925;
 4. Y. W. Liu, B. M. Wang*, Q. F. Zhan, Z. H. Tang, H. L. Yang, G. Liu, Z. H. Zuo, X. S. Zhang, X. L. Xie, X. J. Zhu, B. Chen, J. L. Wang and R. -W. Li*. Positive temperature coefficient of magnetic anisotropy in polyvinylidene fluoride (PVDF)-based magnetic composites. Scientific Reports, 2014, 4, 6615;
 5. Zhenhua Tang, Baomin Wang*, Huali Yang, Xinyu Xu,Yiwei Liu,Dandan Sun, Lixiang Xia, Qingfeng Zhan, Bin Chen, Minghua Tang,Yichun Zhou, Junling Wang, and Run-Wei Li*. Magneto-mechanical coupling effect in amorphous Co40Fe40B20 films grown on flexible substrates. Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 103504;
 6. Huali Yang, Baomin Wang*, Yiwei Liu, Zhihuan Yang, Xiaojian Zhu, Yali Xie, Zhenghu Zuo, Bin Chen, Qingfeng Zhan, Junling Wang, and Run-Wei Li*. Unusual anisotropic magnetoresistance in charge-orbital ordered Nd0.5Sr0.5MnO3 polycrystals. J. Appl. Phys.2014, 116, 234505;
 7. Liang Pan, Gang Liu*, Hui Li, Sheng Meng, Lei Han, Jie Shang, Bin Chen, Ana Platero-Prats, Wei Lu, Xiaodong Zou, and Run-Wei Li*. A Resistance- Switchable and Ferroelectric Metal-Organic Framework. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17477;
 8. Guohong Dai, Qingfeng Zhan*, Huali Yang, Yiwei Liu, Xiaoshan Zhang, Zhenghu Zuo, Bin Chen, and Run-Wei Li*. Controllable strain-induced uniaxial anisotropy of Fe81Ga19 films deposited on flexible bowed-substrates. J. Appl. Phys. 2013, 114, 173913;
 9. Yiwei Liu, Zhihuan Yang, Huali Yang, Yali Xie, Sadhana Katlakunta, Bin Chen, Qingfeng Zhan, and Run-Wei Li*. Anisotropic magnetoresistance in epitaxial La0.67(Ca1-xSrx)0.33MnO3 films. J. Appl. Phys. 2013, 113, 17C722;
 10. Yali Xie, Huali Yang, Yiwei Liu, Zhihuan Yang, Bin Chen, Zhenghu Zuo, Sadhana Katlakunta, Qingfeng Zhan, and Run-Wei Li*. Strain induced tunable anisotropic magnetoresistance in La0.67Ca0.33MnO3/BaTiO3 heterostructures. J. Appl. Phys.2013, 113, 17C716;
 11. Zhenghu Zuo, Qingfeng Zhan*, Guohong Dai, Bin Chen, Xiaoshan Zhang,Huali Yang, Yiwei Liu, and Run-Wei Li*. In-plane anisotropic converse magnetoelectric coupling effect in FeGa/polyvinylidene fluoride heterostructure films. J. Appl. Phys. 2013, 113, 17C705;
 12.  Xiaoshan Zhang, Qingfeng Zhan*, Guohong Dai, Yiwei Liu, Zhenghu Zuo, Huali Yang, Bin Chen, and Run-Wei Li*. Effect of mechanical strain on magnetic properties of flexible exchange biased FeGa/IrMn heterostructures. Appl. Phys. Lett. 2013, 102, 022412;
 13. Zhenghu Zuo, Bin Chen, Qingfeng Zhan*, Yiwei Liu, Huali Yang, Zhixiang Li, Gaojie Xu and Run-Wei Li*. Preparation and ferroelectric properties of freestanding Pb(Zr,Ti)O3 thin membranes. J. Phys. D: Appl. Phys. 2012, 45, 185302;
 14. Guohong Dai, Qingfeng Zhan*, Yiwei Liu, Huali Yang, Xiaoshan Zhang, Bin Chen and Run-Wei Li* Mechanically tunable magnetic properties of Fe81Ga19 films grown on flexible substrates. Appl. Phys. Lett. 2012, 100, 122407;
 15. Bin Chen, Zhenghu Zuo, Yiwei Liu, Qing-Feng Zhan, Yali Xie, Huali Yang, Guohong Dai, Zhixiang Li, Gaojie Xu, and Run-Wei Li. Tunable photovoltaic effects in transparent Pb(Zr0.53,Ti0.47)O3 capacitors. Appl. Phys. Lett. 100 193703 (2012);
 16. Zhenghu Zuo, Bin Chen, Qingfeng Zhan, Yiwei Liu, Huali Yang, Zhixiang Li, Gaojie Xu and Run-Wei Li. Preparation and ferroelectric properties of freestanding Pb(Zr,Ti)O3 thin membranes. J. Phys. D: Appl. Phys. 45 185302 (2012);
 17. Guohong Dai, Qingfeng Zhan, Yiwei Liu, Huali Yang, Xiaoshan Zhang, Bin Chen and Run-Wei Li. Mechanically tunable magnetic properties of Fe81Ga19 films grown on flexible substrates. Appl. Phys. Lett. 100, 122407 (2012);
 18. Zou Cheng, Chen Bin, Zhu Xiao-Jian, Zuo Zheng-Hu, Liu Yi-Wei, Chen Yuan-Fu, Zhan Qing-Feng, and Li Run-Wei. Local leakage current behaviours of BiFeO3 films.Chin. Phys. B. 20.117701(2011).;
 19. Bin Chen, Mi Li, Yiwei Liu, Zhenghu Zuo, Fei Zhuge, Qing-Feng Zhan and Run-Wei Li. Effect of top electrodes on photovoltaic properties of polycrystalline BiFeO3 based thin film capacitors. Nanotechology. 22,195201.(2011).
 20. Mi Li, Fei Zhuge, Xiaojian Zhu, Kuibo Yin, Jinzhi Wang, Yiwei Liu, Congli He, Bin Chen and Run-Wei Li*, Nonvolatile resistive switching in metal/La-doped BiFeO3/Pt sandwiches. Nanotechnology, 21,425202(2010).
 21. Kuibo Yin, Mi Li, Yiwei Liu, Congli He, Fei Zhuge, Bin Chen, Wei Lu,Xiaoqing Pan, and Run-Wei Li*,Resistance switching in polycrystalline BiFeO3 thin films. Appl. Phys. Lett.97,042101(2010).
 22. D. J. Kim, J. Y. Jo, T. H. Kim, S. M. Yang, B. Chen, Y. S. Kim, and T. W. Noh, Observation of inhomogeneous domain nucleation in epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 capacitors, Appl. Phys. Lett., 91 132903 (2007).
 23. B. Chen, H. Yang, J. Miao, B. Xu, X. G. Qiu, and B. R. Zhao, Leakage current of Pt/((Ba0.7Sr0.3)TiO3 interface with dead layer, J. Appl. Phys. 97 24106 (2005).